22 775 20 43

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

Harmonogram działań gimnazjalisty
w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2018/2019
 

Termin Działanie
od 10.05.2018 r.
od godz. 10:00
do 18 maja 2018 r.
do godz. 15:00
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
Uczniowie gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa logują się do systemu wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.
Uczniowie gimnazjów, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym samodzielnie zakładają konta w systemie.
Wszyscy kandydaci uzupełniają wniosek, wybierają nie więcej niż osiem szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolna liczbę oddziałów. Listę wybranych oddziałów kandydaci układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

Wydrukowany wniosek podpisany przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów) oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru.
 
od 15.06.2018 r.
od godz. 10:00
do 19.06.2018 r.
do godz. 16:00
Zmiana preferencji wyboru szkoły/oddziału
Kandydat może zmieniać decyzję dotyczącą wyboru szkół oraz kolejności oddziałów.
W celu wprowadzenia zmiany do systemu należy:
  • z jednym z rodziców (prawnych opiekunów) udać się do szkoły pierwszego wyboru,
  • anulować złożony wniosek i odebrać załączniki,
  • wprowadzić do systemu nowe informacje,
  • wydrukować i podpisać wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) nowy wniosek,
  • złożyć nowy wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami do szkoły, która jest szkołą pierwszego wyboru.
od 22.06.2018 r. 
od godz. 12:00
do 27.06.2018 r.
do godz. 14:00 
Wprowadzanie osiągnięć
Uczniowie gimnazjów, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie.
Osiągnięcia uczniów warszawskich publicznych gimnazjów wprowadzają macierzyste szkoły. 
od 22.06.2018 r.
od godz. 12:00
do 27.06.2018 r.
do godz. 16:00
Składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Kandydaci składają kopię świadectwa i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru.
Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum
6.07.2018 r.
do godz. 12:00
Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. 
od 10.05.2018 r.
od godz. 10:00
do 18.05.2018 r.
do godz.15:00 
oraz
od 6.07.2018 r.
od godz. 12:00
do 9.07.2018 r.
do godz. 16:00
Otrzymanie skierowania na badania lekarskie
Kandydaci otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o barku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole. Wykaz przychodni znajduje się na stronie Biura Edukacji  (http://edukacja.warszawa.pl)
od 6.07.2018 r.
od godz. 12:00
do 12.07.2018 r.
do godz. 10:00
Potwierdzenie woli przyjęcia
Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole, do której został zakwalifikowany poprzez złożenie oryginałów: świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w technikum.
W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów w terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.
12.07.2018 r.
do godz. 16:00
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
od 13.07.2018 r.
od godz. 8:00
do 16.07.2018 r.
do godz. 16:00 
Kandydaci składają wniosek bezpośrednio w wybranej szkole dysponującej wolnymi miejscami wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 13.07.2018 r.
od godz. 8:00
do 16.07.2018 r.
do godz. 16:00 
Otrzymanie skierowania na badania lekarskie
Kandydaci otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o barku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole.
29.08.2018 r.
do godz. 12:00 
Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
od 29.08.2018 r.
od godz. 12:00
do 30.08.2018 r.
do godz. 16:00 
Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole, do której został zakwalifikowany poprzez złożenie oryginałów: świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w technikum.
do 31.08.2018 r.
do godz. 12:00 
Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Facebook